Общи условия за ползване на интернет страниците на Радостна ЕООД

I. Предмет на Общите условия

Чл. 1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между „Радостна” ЕООД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 206794523, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Блага Димитрова 37 (наричано по-долу „Радостна”), и потребителите на интернет сайтовете на „Радостна“.

Чл. 2. Интернет сайтовете на „Радостна“ (наричани по-долу „сайтовете”) са всички уебсайтове, собственост на „Радостна“, включително техните поддомейни и/или директории, които представляват обособено място в интернет, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, софтуер, програми, текст, звук, картина, видео, изображение и всякакви други материали, ресурси или обекти (наричани по-долу „съдържанието”).

Чл. 3. (1) Посредством ползването на интернет сайтовете на „Радостна“ потребителите имат възможност за достъп до публикуваната на сайтовете информация.

(2) Потребителите имат право да ползват сайтовете за лично ползване, с нестопанска цел, във и извън територията на Република България.

Чл. 4. (1) Тези Общи условия регламентират условията, при които „Радостна“ предоставя на потребителите предвидените в тях възможности за ползване на сайтовете, като потребителите се задължават да ги ползват при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.

(2) При ползването на сайтовете потребителите се задължават да не нарушават права и интереси на трети лица и да не извършват злонамерени действия.

II. Условия за ползване на сайтовете

Чл. 5. (1) Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с потребителите на сайтовете. С всяко ползване на услуги и ресурси на някой от сайтовете, включително с отварянето на интернет страница от сайтовете, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавна или която и да е друга интернет страница от сайтовете, потребителите декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

(2) „Радостна“ публикува настоящите Общи условия на сайтовете си. „Радостна“ има право едностранно да изменя и допълва Общите условия, като при извършването на такава промяна „Радостна“ уведомява потребителите чрез публикуване на изменените Общи условия на сайтовете преди влизането им в сила.

Чл. 6. Ползването от потребителите на сайтовете на „Радостна“ е безвъзмездно и достъпно 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата (24×7).

Чл. 7. (1) Ползването на сайтовете на „Радостна“ се извършва, без да е необходима предварителна регистрация от потребителите.

Чл. 8. Всяко използване от потребителите на съдържанието на сайтовете, включително записване, копиране, публикуване, възпроизвеждане, разпространение, излъчване, предаване и препредаване по електронна съобщителна мрежа, публикуване в интернет, публично показване, преработка или използване по какъвто и да е друг начин извън посочените в настоящите Общи условия на съдържание от сайтовете може да става само с изричното разрешение от страна на „Радостна“. Изключение от това правило са снимки с посочен лиценз.

 

III. Права и задължения на страните

Чл. 9. (1) С публикуването на материали и/или коментари на някой от сайтовете на „Радостна“ и натискане на бутона „Изпращане” потребителят гарантира и декларира, че коментарите и материалите не нарушават изискванията на действащото законодателство и изискванията на „Радостна“, описани в чл. 11 и 12 от настоящите Общи условия, и поема отговорност за съдържанието на публикуваното.

(2) Авторите, които пишат в блоговете на сайтовете на „Радостна“, изразяват своето лично мнение по различни въпроси и „Радостна“ не носи отговорност за написаното от тях.

Чл. 10. (1) „Радостна“ има право да откаже одобрение за публикуване на сайта или изтрива коментари на потребителите, в случай че те:

1. съдържат нецензурни думи или изрази, както и всякакви форми на обиди, противоречащи на нормите на морала и добрия тон;

2. съдържат текстове, които подтикват или подканват към жестокост, насилие, извършване на престъпление или друго правонарушение, съдържат заплаха за здравето на трети лица или внушават нетърпимост между гражданите;

3. стимулират употребата на наркотици, алкохолни напитки, тютюн и тютюневи изделия;

4. унизяват честта или достойнството на другиго, разгласяват позорно обстоятелство за другиго или приписват на някого извършването на престъпление;

5. съдържат обиди на религиозна основа;

6. увреждат доброто име в обществото на конкретно лице;

7. съдържат национална, политическа, етническа, религиозна, расова, полова или друга дискриминация или съдържат расистка тематика, агитация или подтикване към расистки прояви и/или обиди към малцинствата;

8. съдържат линкове към сайтове, които пиратират съдържанието на сайтовете или съдържанието на който и да е друг сайт на „Радостна“, или линкове към сайтове, които съдържат коментари по смисъла на настоящия член;

9. застрашават физическото, умственото или моралното развитието на малолетни и непълнолетни;

10. разгласяват държавна, служебна, търговска тайна или друга защитена от закона тайна;

11. нарушават по какъвто и да е начин норми на действащото законодателство.

(2) Прилагането и тълкуването на точките по предходната алинея се извършва изцяло по преценката на „Радостна“, като потребителите нямат право на претенции във връзка с прилагането им.

Чл. 11. (1) Съдържанието на всеки един от интернет сайтовете се определя от „Радостна“. „Радостна“ има право по всяко време да променя съдържанието на сайтовете си, като по своя преценка добавя и/или премахва рубрики или материали.

Чл. 12. (1) Потребителите имат право да искат информация от „Радостна“ относно условията за ползване на сайтовете.

(2) Потребителите имат право да уведомяват „Радостна“ за констатирани от тях проблеми, свързани с ползването на сайтовете (вкл. констатирани грешки, технически затруднения, нарушени права на потребителите или на трети лица и др.).

Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че „Радостна“ има право да събира, обработва, използва и съхранява данни и информация, чрез която потребителите може да бъдат идентифицирани, вкл. потребителско име, адрес на електронна поща, дата на раждане, пол и всяка друга информация, която е доброволно дадена при регистрация за бюлетин при спазване на Закона за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство.

(2) По искане на компетентен орган „Радостна“ има право да предоставя лична информация във връзка с потребителите, с която разполага.

(3) С оглед избягване на всякакво съмнение, материалите и тяхното съдържание не се разглеждат като лични данни.

IV. Отговорности

Чл. 14. (1) Всички интернет сайтове на „Радостна“ представляват защитени обекти на авторско право и сродни на авторското право права и съдържат обекти на такива права.

(2) Интернет сайтовете на „Радостна“ съдържат информация, материали, функции и др. съдържание, които представляват защитени обекти на авторско право и сродни на авторското право права и съдържа обекти на такива права, както и обекти на индустриална собственост. На сайтовете може да бъдат представени от „Радостна“ или с негово съгласие наименования на юридически лица и еднолични търговци, търговски марки, лога, запазени знаци, наименования на продукти и услуги и други подобни защитени обекти на права.

(3) Използването на сайтовете на „Радостна“ или на обект по предходните алинеи в нарушение на разпоредбите на настоящите Общи условия освен нарушаване на договореностите между потребителите и „Радостна“ може да съставлява и нарушение на права върху обекти, които са предмет на чужда интелектуална и/или индустриална собственост, както и на други защитени от закона права и законни интереси на „Радостна“ и/или на трети лица. За всяко нарушение по този член съответният потребител поема за своя сметка цялата отговорност – гражданска, административно-наказателна или наказателна и заплащането на наложените от компетентен орган обезщетения на засегнатите лица.

V. Заключителни условия

Чл. 15. Кореспонденцията между „Радостна“ и потребителите във връзка с използването на сайтовете се осъществява чрез електронни съобщения. Адресът на електронната поща на „Радостна“ за кореспонденция с потребителите по въпроси във връзка със съдържанието на сайта е radostna@influencermedia.bg.

Чл. 16. Всички спорове между „Радостна“ и потребителите във връзка с ползването на сайтовете се решават чрез преговори, по споразумение между страните, а ако това се окаже невъзможно, всяка от страните може да отнесе спора за разрешаване от компетентния съд със седалище в гр. София.

Чл. 17. (1) По неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

(2) В случай че отделни разпоредби от настоящите Общи условия бъдат признати по надлежния ред за недействителни, тази недействителност не засяга останалите разпоредби на Общите условия, които остават в сила и се прилагат в отношенията между страните.

Чл. 19. (1) Настоящите Общи условия влизат в сила от 09.07.2022г.

(2) Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в Общите условия, се прилагат и за заварените заварените потребители.

© 2022, „Радостна“. Всички права запазени.

Чрез използването на този сайт вие се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта.
„Радостна“ не носи отговорност за съдържанието на коментарите, разположени от потребители на сървъра на „Радостна“.

Никаква част от материалите в този сайт не може да бъдат пресъздавани и използвани без изричното писмено съгласие на „Радостна“.

Абонирай се за инфлуенсър новини

Обещаваме да изпращаме само новини и информация за инфлуенсъри и брандове от България и света

Ние не спамим!